Regulamin

REGULAMIN PANELU PROJEKTANTA _____

 

 1. Definicje
 1. DĄBEX  – WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim adres: ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000660123, posiadająca NIP: 9950195997 oraz REGON: 300565075.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na podstawie umowy zawartej
  z Projektantem korzysta z usług Projektanta w zakresie wystroju lub dekoracji wnętrz.
 3. Panel Projektanta  lub Panel – strona internetowa dostępna pod adresem _____ , która po zawarciu Umowy o współpracy służy do wymiany informacji oraz oświadczeń woli pomiędzy DĄBEX a Klientem w związku z tą Umową.
 4. Projekt – projekt wystroju lub dekoracji wnętrza stworzony przez Projektanta,
  w ramach którego Projektant wykorzystał podłogi drewniane z aktualnej oferty handlowej DĄBEX.
 5. Prowizja – wynagrodzenie prowizyjne należne Projektantowi na podstawie Umowy
  o współpracy, którego wysokość i zasady wypłaty wynikają z Regulaminu.
 6. Projektant – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której przedmiotem jest projektowanie wystroju lub dekoracji wnętrz.
 7. Regulamin  – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy pomiędzy DĄBEX a Projektantem.
 8. Umowa o współpracy  – umowa zawarta pomiędzy DĄBEX a Projektantem, której moment zawarcia i szczegółowe zasady, w tym prawa i obowiązki stron zostały uregulowane w treści Regulaminu.

 

 1. Postanowienia wstępne  
 1. Regulamin określa zasady zawarcia Umowy o współpracy oraz jej szczegółową treść.
 2. Korzystanie z Panelu Projektanta możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia
  z dostępem do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jego zasobów. DĄBEX zapewnia poprawność działania Panelu Projektanta w następujących przeglądarkach:
  __________ .
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internatowej __________  oraz
  w Panelu Projektanta, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie
  i wydrukowanie treści Regulaminu.
 1. Zawarcie Umowy o współpracy
 1. Projektant zainteresowany nawiązaniem współpracy z DĄBEX dokonuje rejestracji
  w Panelu Projektanta, podając następujące dane w formularzu rejestracyjnym: nazwa firmy, imię i nazwisko Projektanta albo osoby działającej w imieniu Projektanta, numer NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło.
 2. Rejestrując się w Panelu Projektanta, Projektant ma obowiązek podać prawdziwe, poprawne i aktualne dane, do których wykorzystywania jest uprawniony. W razie zmiany danych, Projektant jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania poprzez Panel Projektanta.
 3. Osoba działająca w ramach Panelu Projektanta w imieniu i na rzecz Projektanta, musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Panelu Projektanta wszelkich czynności imieniu i na rzecz Projektanta, w tym składania oświadczeń woli. DĄBEX jest uprawniony do weryfikacji umocowania osoby działającej w ramach Panelu w imieniu Projektanta.
 4. DĄBEX dokonuje weryfikacji formularza rejestracyjnego, a po jego dokonaniu aktywuje dostęp Projektanta do Panelu przesyłając Projektantowi wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji.
 5. Z chwilą aktywacji dostępu Projektanta do Panelu, pomiędzy DĄBEX a Projektantem dochodzi do zawarcia Umowy o współpracy, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 1. Zasady współpracy pomiędzy DĄBEX a Projektantem
 1. Projektant, przygotowując na zlecenie swojego Klienta Projekt wystroju wnętrza, może wykorzystać w celu jego aranżacji, podłogi drewniane znajdujące się w ofercie DĄBEX.
 2. W celu wykonania Projektu i przedstawienia go Klientowi, Projektant może korzystać z materiałów handlowych i reklamowych udostępnionych przez DĄBEX.
 3. Projektant samodzielnie decyduje o swoich czynnościach i nie podlega żadnym poleceniom DĄBEX.
 4. Projektant jest zobowiązany, przy realizacji Projektu, zachowywać wszelkie standardy zawodowe, a w szczególności informować Klienta o wszelkich aspektach projektowanych podłóg, tak aby Klient mógł świadomie i zgodnie z własnym interesem dokonać wyboru podłogi według swojego uznania.
 5. Projektant nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu DĄBEX lub na rzecz DĄBEX, chyba że otrzyma odrębne pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej.
 6. W ramach Panelu Projektanta, DĄBEX udostępnia materiały handlowe i reklamowe
  w formie elektronicznej, obejmujące wszystkie oferowane do sprzedaży podłogi drewniane. DĄBEX umożliwia Projektantowi korzystanie ze swojej pełnej oferty handlowej.
 7. W ramach Panelu Projektanta, DĄBEX udostępnia dane kontaktowe do swoich przedstawicieli, służących profesjonalnym wsparciem w zakresie doboru podłóg drewnianych znajdujących się w ofercie DĄBEX.
 1. Prowizja
 1. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy o współpracy zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu:
 1. Projektant, opracowując Projekt na rzecz Klienta, wykorzysta do aranżacji wnętrza podłogi drewniane znajdujące się w ofercie DĄBEX,
 2. oraz Klient, w związku z wykonanym przez Projektanta Projektem, zawrze
  z DĄBEX umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie sprzedaż przez DĄBEX na rzecz Klienta podłóg drewnianych znajdujących się w ofercie DĄBEX,
 3. oraz Projektant – za pośrednictwem Panelu Projektanta – najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 5.1. ppkt 2 Regulaminu, zawiadomi DĄBEX o tym, że Klient zawierający umowę sprzedaży korzysta
  z Projektu opracowanego przez Projektanta; w zawiadomieniu Projektant wskaże co najmniej dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta,
 4. oraz Klient dokona terminowej i pełnej zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży zawartej z DĄBEX (o której mowa w pkt 5.1. ppkt 2 Regulaminu),

DĄBEX zapłaci Projektantowi Prowizję na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Prowizja przysługuje Projektantowi wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w pkt 5.1. Regulaminu.
 2. Wysokość Prowizji wynosi _____ % ceny netto za podłogi drewniane, wynikającej
  z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy DĄBEX a Klientem zgodnie z pkt 5.1. ppkt 2 Regulaminu. Przy obliczaniu Prowizji, nie bierze się pod uwagę kosztów klejów i innych materiałów chemicznych, transportu, opakowania, magazynowania i innych podobnych kosztów.
 3. Na podstawie Umowy współpracy, Projektantowi przysługuje od DĄBEX wyłącznie zapłata Prowizji, na warunkach określonych w Regulaminie, a Prowizja wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta wynikające z Umowy o współpracy. Projektantowi nie przysługuje od DĄBEX zwrot jakichkolwiek wydatków związanych z Projektem, obsługą Klienta lub działalnością Projektanta.
 1. Inne świadczenia
 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków wskazanych w pkt 5.1. Regulaminu, Projektant jest uprawniony do złożenia oświadczenia z żądaniem obniżenia należnej Prowizji i przyznania Klientowi rabatu odpowiadającego wartości Prowizji, z której zrezygnował Projektant. Projektant poinformuje DĄBEX o:
 1. rezygnacji z części Prowizji oraz procentowej wartości Prowizji, z której Projektant rezygnuje,
 2. danych identyfikujących Klienta, któremu DĄBEX ma udzielić rabatu.
 1. Rabat przyznany Klientowi zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu odpowiada wartości procentowej Prowizji, z której zrezygnował Projektant. W przypadku skorzystania
  z prawa, o którym mowa w pkt 6.1. Regulaminu, Projektantowi nie przysługuje Prowizja w takiej części, z jakiej Projektant z niej zrezygnował.
 2. W przypadku zakupu od DĄBEX podłogi drewnianej na własny użytek, Projektant jest uprawniony do otrzymania rabatu równego wysokości Prowizji, obliczonej zgodnie pkt 5.3. Regulaminu. Rabat przyznawany jest po dokonaniu zapłaty pełnej ceny sprzedaży należnej DĄBEX. W przypadku zakupu od DĄBEX podłogi drewnianej na własny użytek, Projektantowi nie przysługuje Prowizja.
 3. Oświadczenia konieczne do skorzystania z praw wskazanych w pkt 6.1. oraz 6.3. Regulaminu składane są za pośrednictwem Panelu Projektanta.
 1. Zasady wypłaty Prowizji
 1. W ramach Panelu Projektanta, DĄBEX prowadzi ewidencję umów sprzedaży zawartych z Klientami korzystającymi z Projektów opracowanych przez Projektanta.
 2. Po uregulowaniu przez Klienta pełnej ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej
  z DĄBEX i spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pkt 5.1. Regulaminu, DĄBEX – za pośrednictwem Panelu Projektanta – poinformuje Projektanta
  o powstaniu prawa do Prowizji i jej wysokości.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 7.2. Regulaminu jest podstawą do wystawienia przez Projektanta dokumentu księgowego tj. faktury VAT lub rachunku na kwotę Prowizji.
 4. DĄBEX zapłaci Projektantowi Prowizję na podstawie dokumentu księgowego wystawionego zgodnie z postanowieniami Regulaminu – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia umieszczenia dokumentu księgowego w Panelu Projektanta. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści dokumentu księgowego.
 1. Poufność
 1. Projektant jest zobowiązany do zapewnienia przez czas trwania Umowy o współpracy, a także w okresie 5 (pięciu) lat od dnia jej ustania, bez względu na sposób i przyczyny, pełnej poufności wszelkich nieudostępnionych do wiadomości publicznej informacji, faktów i danych, niezależnie od formy albo sposobu ich utrwalenia lub udostępnienia, które uzyskał lub z którymi się zapoznał w związku ze współpracą z DĄBEX.
 2. Projektant jest zobowiązany do:
 1. zachowania informacji poufnych w tajemnicy,
 2. nieudostępniania i nieujawniania informacji poufnych, tak w całości, jak również
  w części, jakimkolwiek osobom trzecim,
 3. niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania informacji poufnych
  w jakikolwiek sposób.
 1. Obowiązki, o których mowa w pkt 8.2. Regulaminu nie dotyczą:
 1. informacji powszechnie znanych,
 2. udostępnienia informacji na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego podobnego organu władzy państwowej.
 1. Projektant jest zobowiązany do zachowania w poufności danych służących do logowania w Panelu.

 

 1. Działania zakazane
 1. Zakazane jest korzystanie z Panelu Projektanta w taki sposób, który byłby niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałby prawa lub dobra prawnie chronione DĄBEX lub innych osób. W szczególności zakazane jest:
 1. podejmowanie działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Panelu,
 2. podejmowanie działań bezprawnych, w tym przesyłanie lub publikowanie
  w ramach Panelu treści naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, cudze prawa własności intelektualnej,
 3. wprowadzanie DĄBEX w błąd np. poprzez podawanie w Panelu informacji nieprawdziwych,
 4. korzystanie z Panelu w złej wierze, nadużywanie funkcjonalności Panelu, korzystanie z Panelu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wbrew Regulaminowi.
 1. Odpowiedzialność
 1. DĄBEX nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. utratę przez Projektanta danych zgromadzonych w ramach Panelu, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od DĄBEX,
 2. szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostępu do Panelu Projektanta, będące następstwem okoliczności, za które DĄBEX nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności będące następstwem działania siły wyższej,
 3. skutki podania przez Projektanta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.

 

 1. Zasady rozwiązania Umowy o współpracy
 1. Zarówno DĄBEX, jak również Projektant są uprawnieni do rozwiązania Umowy
  o współpracy, bez podania przyczyny za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. DĄBEX jest uprawniony do rozwiązania Umowy o współpracy w trybie natychmiastowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 1. nienależytego korzystania z Panelu Projektanta, w szczególności korzystania
  z niego w sposób zakazany zgodnie z pkt 9.1. Regulaminu,
 2. innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.
 1. Rozwiązanie Umowy o współpracy, zarówno w trybie przewidzianym w pkt 11.1. oraz w pkt 11.2. Regulaminu, następuje poprzez Panel Projektanta.
 2. Projektantowi przysługuje Prowizja, do której prawo uzyskał (zgodnie z pkt 7.2. Regulaminu) przed rozwiązaniem Umowy o współpracy. W przypadku, gdyby prawo do Prowizji powstało po rozwiązaniu Umowy o współpracy, Prowizja nie przysługuje.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia ______ .
 2. DĄBEX zawiadomi Projektanta o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem Panelu Projektanta. Regulamin w brzmieniu zmienionym wchodzi w życie w terminie 30 (trzydziestu) dni. Projektant jest uprawniony do odmowy przyjęcia treści Regulaminu w zmienionym brzmieniu, a w takim wypadku zawiadamia o tym DĄBEX za pośrednictwem Panelu Projektanta. Brak akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu skutkuje rozwiązaniem Umowy o współpracy z upływem ostatniego dnia przed wejściem w życie Regulaminu w zmienionym brzmieniu.  
 3. Oświadczenia woli DĄBEX i Projektanta składane za pośrednictwem Panelu Projektanta są skuteczne z chwilą zapoznania się z nimi przez drugą stronę. Domniemuje się, że strona zapoznała się z oświadczeniem woli złożonym za pośrednictwem Panelu przez drugą stronę najpóźniej 3 (trzeciego) dnia liczonego od dnia umieszczenia oświadczenia w Panelu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Spory mogące wyniknąć pomiędzy DĄBEX a Projektantem wynikające ze stosunków prawnych nawiązanych na podstawie Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby DĄBEX.
 6. DĄBEX zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego udostępniania dostępu do Panelu Projektanta, z zastrzeżeniem prawa do:
 1. przejściowego wstrzymania dostępu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Panelu,
 2. dowolnej modyfikacji Panelu, narzędzi oraz sposobu jego działania.
 1. Panel Projektanta wykorzystuje pliki cookies służące do obserwacji zachowań użytkowników. Użytkownik Panelu, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie
  z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Panelu może być utrudnione.
 2. Wszelkie prawa do Panelu Projektanta, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i jego domeny internetowej należą do DĄBEX,
  a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Projektanta zawarte zostały w Polityce Prywatności ________ .